شیخ خزعلی از سفیر لبنان در عراق استقبال و با وی در مورد توسعه روابط دو کشور گفتگو کرد