شیخ خزعلی از نقش عشاير عراقی قدردانی می کند و آنها را سوپاپ اطمینانی برای دستیابی به اصلاحات اجتماعی و سیاسی می داند