شیخ خزعلی از نیروهای سیاسی می‌خواهد که برای تشکیل حکومتی در خدمت مردم تلاش کنند