شیخ خزعلی: ال سعود مرتكب جنایاتي شدند که باعث شرمندگی تمام بشریت است