شیخ خزعلی با تبریک انتخاب مجدد طالبانی به عنوان رئیس اتحادیه ملى کردستان: امیدواریم دست در دست هم برای غلبه بر چالش ها باشیم