شیخ خزعلی با خانواده شهید احمد مهنه دیدار کرد و از صبر و استقامت آنان تجلیل کرد