شیخ خزعلی با هیئتی از اتحادیه گروه عدل کردستان ديدار کرد