شیخ خزعلی برای رأی دادن به قانون امنیت غذایی چند شرط داريم …..از اين شروط حفظ حق مدرسین و قراردادهای حشد شعبى كه قرارادشان فسخ شده