شیخ خزعلی برای شرکت در نشست چارچوب هماهنگی و متحدانش وارد دفتر العامری شد