شیخ خزعلی ترور علیاوی را به شدت محکوم می کند و این موضوع را اقدامی در جهت فتنه انگیزی می داند