شیخ خزعلی در بازدید از مهمانسراى عشاير ال شبل از نقش عشاير عراق در همه مسائل ملی قدردانی کرد