شیخ خزعلی در جریان پذیرایی در دفترش در بغداد با جبوری درباره پرونده تشکیل دولت و بازگشت آوارگان گفتگو می کند