شیخ خزعلی در دیدار با خانواده خود از دلاوری ها و فداکاری های شهید جاسم شبر تجلیل کرد