شیخ خزعلی در دیدار با سفیر مصر از هرگونه نقش مثبت برای پایان دادن به انسداد سیاسی استقبال کرد