شیخ خزعلی در دیدار با عبدالمهدی بر لزوم رسیدگی به بحران اقتصادی و استفاده از قیمت بالای نفت تاکید کرد.