شیخ خزعلی: راه آزادسازی کشور با کلام انجام نمی شود و مقاومت سیاسی نتوانسته وطنی را آزاد کند و حقی را باز گرداند