شیخ خزعلی روز مطبوعات عراق را به خانواده مطبوعات تبریک می گوید