شیخ خزعلی: عراقی ها به برکت مرجعیت و حشد شعبى پیروزی غیرممکنی بر تروریسم را محقق كردند