شیخ خزعلی: مقاومت نظامی با خروج نیروهای اشغالگر از عراق رسماً پایان خواهد یافت