شیخ خزعلی: همانطور که برادرتان قول داده بود ، ثلث ضامن تضمينى بود