شیخ خزعلی وقوع درگیری شیعیان را بعيد دانست و نسبت به و ادخال کشور به یک گردباد جدید هشدار می دهد