شیخ خزعلی پیروزی و پایداری فرزندان یمن در مقابل تجاوزات خائنانه را تبریک گفت