شیخ خزعلی: چارچوب شیعه در مسیر گفت‌وگو و تفاهم است و شکستن اراده را نمی‌پذیرد