صادقون حمله به اساتید دانشگاه بغداد را محکوم کرده و خواستار تحقیقات شفاف در این زمینه است.