ضمن عرض تسلیت به خانواده آن مرحوم .. شرکت آقای طباطبایی ر مجلس عزاداری مجاهد آقای عیسی زاملی