طباطبایی: هدف قرار دادن تظاهرکنندگان هدفش خاموش کردن صدای آزادگانی است که خواستار حق ربوده شده خود هستند