عبادی خواهان تشکیل دولتی قدرتمند که بتواند به مردم خدمات ارائه دهد شد