عبادی: طرح شیخ خزعلی در نتیجه ناتوانی دولت در رسیدگی به مشکلات اقتصادی بود.