عبدالحسین از سکوت دولت در قبال تخلفات جاری کویت انتقاد می کند