عصائب اهل الحق از قیام مردمی علیه رژیم مقبور صدام یاد آوری می کند