عصائب اهل حق تلاش برای گمراه کردن افکار عمومی را رد می کند وتاکید میکند که «حسن طراد» هیچ وابستگی به جنبش ندارد