عملیات اصحاب کهف(1)… در اوایل سال 2004، این گروه شروع به انجام عملیات شد که نام (اصحاب کهف) را به افتخار اصحاب کهف کسانی که در قرآن کریم