عملیات اصحاب کهف(2)… این اولین عملیات ضبط شده و مستند است که سپس از کانال تفرقه افکن الجزیره پخش شد که شدیدا