فیحان از تلاش ها برای حفظ عراق به عنوان میدانی برای درگیری و حل و فصل مسائل منطقه انتقاد می کند