فیحان: اطراف سیاسی باید هنگام بحث ابتکار چارچوب، رنج شهروندان را پیش روی خود قرار دهند