فیحان در توییت خود توضیح می دهد که در جلسه کمیته مالی در مورد قانون امنیت غذایی چه اتفاقی افتاده است