فیحان: دولت متعهد به اجرای مصوبات مجلس برای رفع عوارض افزایش نرخ ارز نیست