فیحان: پایان حضور اجنبى یک خواسته ملی برای تضمین حاکمیت عراق و دور نگه داشتن آن از درگیری است