قدردانی شیخ خزعلی از مسير جهادی شهید صالح البخاتی در سالگرد شهادتش.