قرار تاسیس (1) … این تصمیم مهمترین تصمیم بودو اولین مرحله ی تأسیس مقاومت اسلامی عصائب اهل الحق بود که متکی بر یک دسته جوان آگاه، شجاع و مؤمن با اعتقادی