قرار تاسیس (2) … در آغاز از نظر امکانات و منابع ساده و متواضع بود، اما از نظر ایمان، اعتقاد، اراده قوی، عزم شجاعانه و روح استقامت قوی بود و به همین دلیل به سرعت و به طرز چشمگیری شروع به توسعه کرد