قرار تاسیس (3) … گرفتن تصمیم تشکیل در پایتخت مقاومت، نجف اشرف بود، جایی که تعدادی از جوانان مؤمن گرد هم آمدند تا مرحله اول تشکیل اولین گروه جهادی علیه اشغالگری آمریکا