مدیر دفتر جنبش عصائب اهل الحق در تلعفر در مراسم یادبود شهادت آقای حکیم شرکت می کند