معاونت فرهنگی دوره خود را برای اولین دوره سطح اول (جوانان حقیقت) با عنوان (شهید قاسم سلیمانی) به پایان رساند