معاونت فرهنگی دومین دوره شهید قاسم سلیمانی را در سلسله دوره های (جوانان حق) افتتاح کرد