موسوی: دولت کاظمی برای دستیابی به دستاوردهای سیاسی استان های جنوبی را از نظر اقتصادی ضعیف کرده است