موسوی: قوه قضاییه علیرغم نقض قانون توسط سه نهاد ریاستى به دنبال حفظ ویژگی های کشور است .