موسوی: کنار گذاشتن زیباری امتیاز جدیدی است که به لیست قهرمانی های عصائب در دفاع از میهن در برابر فساد اضافه می شود