پیام تسلیت ….. آقای طباطبایی از سیره جهادی شیخ ظهیر الحجامی تمجید کرد