شیخ خزعلی از قهرمان موی تای جهان استقبال کرد و موفقیت هایش را به وی تبریک گفت.